I. Zasady ogólne

 1. Centrum Turystyczne ARBRUKA (zwane dalej CT Arbruka) zobowiązuje się do przeprowadzenia imprezy zgodnie z informacjami zawartymi w serwisie www.arbruka.com oraz innych serwisach internetowych będących własnością CT Arbruka.
 2. Uczestnikiem imprezy jest osoba podpisująca Umowę oraz inne osoby objęte zgłoszeniem. Osoby niepełnoletnie mogą być zgłaszane wyłącznie przez ich prawnego opiekuna.
 3. Zawarcie umowy następuje w momencie akceptacji warunków uczestnictwa poprzez wpłacenie przez Uczestnika zaliczki w wysokości 100 PLN od osoby na konto CT Arbruka.
 4. Każdy Uczestnik podpisuje umowę osobiście. Zamówienie zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione. Osoba podpisująca Umowę-zgłoszenie w imieniu i na rzecz osób trzecich oświadcza, że posiada pełnomocnictwo do zawarcia Umowy. Poprzez podpisanie Umowy, osoba upoważniona, o której mowa powyżej, oświadcza, że zgłoszenie osób wskazanych w zamówieniu zbiorowym poprzez podanie ich danych osobowych przy podpisaniu Umowy, nastąpiło po zapoznaniu się tych osób z obowiązującymi Warunkami Uczestnictwa oraz programem imprezy i po złożeniu przez te osoby względem osoby upoważnionej oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w imprezie, stosownie do art. 393 §2 Kodeksu cywilnego.
 5. Zawierając umowę z CT Arbruka, Uczestnik oświadcza (w imieniu swoim oraz pozostałych Uczestników wymienionych w Umowie), że zapoznał się zwarunkami imprez organizowanych przez CT Arbruka, a jego stan zdrowia umożliwia udział w imprezie i w trakcie spływu będzie stosował się do:
  – zarządzeń osób prowadzących imprezę,
  – ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zasad dobrej praktyki wodnej, w szczególności zakazu spożywania alkoholu przed zejściem na wodę i w trakcie przebywania na wodzie,
  – obowiązku zakładania kamizelek asekuracyjnych,
  – nie oddalania się od grupy podczas spływu,
  – a także nie stwarzania w wyniku własnych decyzji sytuacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych podczas trwania imprezy, itd. Udział w spływie oraz korzystanie z dodatkowych atrakcji odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika.
 6. Osoby do 16 lat mogą wziąć udział w imprezie wyłącznie pod opieką opiekuna. Udział w imprezie osoby w wieku 16-18 lat wymaga zgody opiekunów prawnych.


II. Zasady zmian warunków Umowy

 1. Ceny wyszczególnione w materiałach informacyjnych są cenami stałymi.
 2. CT Arbruka zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub jej składowych w każdym momencie z przyczyn od siebie niezależnych a w szczególności: działania siły wyższej, skrajnych warunków atmosferycznych, zagrożenia zdrowia lub życia. Uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie a jedynie zwrot całości wniesionych opłat.
 3. CT Arbruka ma prawo odwołania imprezy z powodu braku wymaganej liczby Uczestników, minimum 14 osób, jednak nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie a jedynie zwrot całości wniesionych opłat.
 4. CT Arbruka w przypadkach uzasadnionych zachowuje prawo do zmiany programu imprezy, oraz zakwaterowania w innym obiekcie noclegowym o równorzędnym lub wyższym standardzie od przedstawionego w ofercie. W przypadku zmiany
  istotnych warunków umowy przed rozpoczęciem imprezy, Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy ze zwrotem
  wszystkich wniesionych opłat i bez obowiązku zapłaty kary umownej.


III. Warunki płatności

 1. Obowiązkiem Uczestnika jest potwierdzenie swojej oraz zgłaszanych osób obecności na spływie poprzez wpłatę zaliczki w wysokości 100 PLN od osoby na konto CT Arbruka mBank nr 87 1140 2004 0000 3902 6573 7616 . O miejscu na spływie decyduje kolejność wpłat zaliczek, przy czym ewentualne wcześniejsze uzgodnienia bez wpłaty zaliczki tracą ważność.
 2. Pozostałą część należy uregulować przelewem na powyższe konto, nie później niż na 3 dni przed datą rozpoczęcia spływu lub bezpośrednio na spływie, ale przed jego rozpoczęciem. Niezależnie od wielkości wpłaconej kwoty, wszystkie wpłaty dokonane przed zakończeniem imprezy stanowią przedpłatę/zaliczkę.
 3. Na przelewach w pozycji Tytułem należy wpisać symbol, termin imprezy, nazwiska Uczestników za których dokonywany jest przelew, w przypadku opłaty za większą liczbę zgłaszanych osób, należy dopisać „grupa (wpisać imię i nazwisko osoby zgłaszającej)”.
 4. W dniu rozpoczęcia imprezy od każdego uczestnika pobrana będzie zwrotna kaucja w wysokości 100 PLN za wydany sprzęt turystyczny.


IV. Rezygnacja z imprezy

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie, składając pisemne oświadczenie w CT Arbruka. Jako wiążącą przyjmuje się datę wpływu pisma do CT Arbruka.
 2. CT Arbruka zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej pisemnej rezygnacji oraz ewentualnego zwrotu zaliczki w terminie 14 dni począwszy od daty wpływu rezygnacji. Klientowi nie przysługują odsetki od kwot zwracanych.
 3. Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez CT Arbruka kosztów. Koszty potrąceń kształtują się
  następująco:
  – na 31 dni lub więcej przed datą rozpoczęcia opłata manipulacyjna w wysokości 10 PLN;
  – w terminie 30 – 14 dni przed datą rozpoczęcia 50% zaliczki;
  – w terminie krótszym niż 14 dni 100% zaliczki.
 4. Uczestnik może otrzymać zwrot całości wpłaty w przypadku gdy znajdzie osobę zastępczą na zwalniane przez siebie miejsce niezależnie od terminu rezygnacji. Przeniesienie praw i obowiązków Uczestnika na inną
  osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej jest skuteczne, jeżeli CT Arbruka zostanie poinformowane o zamianie najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem spływu.
 5. Uwaga! Uczestnik może zawrzeć umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.


V. Reklamacje

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania [ niezgodnego z pkt.1.1 ] Umowy przez CT Arbruka Uczestnik ma prawo wnieść reklamację. Reklamacje winny być składane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. W tym przypadku decyduje data nadania listu poleconego lub data nadania faksu.
 2. W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji imprezy Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym reprezentanta CT Arbruka tak, aby już na miejscu mogły być podjęte środki zaradcze, a wszelkie niedogodności usunięte. Uczestnik może domagać się rekompensaty jedynie w odpowiednim stosunku i proporcji do tego, jakie warunki były zagwarantowane przy ustalaniu całej wartości imprezy, a nie zostały zrealizowane.
 3. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot z tytułu niewykorzystanych świadczeń z przyczyn niezależnych od CT Arbruka np. niestawienie się Uczestnika na określoną godzinę zbiórki, dobrowolna rezygnacja z możliwości wykorzystania opłaconego świadczenia.
 4. Podstawą reklamacji składanej przez Uczestnika nie mogą być zdarzenia i okoliczności, których CT Arbruka, przy należytej staranności, nie mogło przewidzieć lub zaistniały nie z winy CT Arbruka.
 5. CT Arbruka zastrzega sobie termin 30 dni na rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi.


VI. Realizacja umowy

 1. Uczestnik ma prawo do otrzymania świadczeń gwarantowanych dokumentami stanowiącymi Umowę.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania w trakcie trwania imprezy dowodu wpłaty w celu ewentualnej weryfikacji.
 3. W trakcie trwania imprezy, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych i innych obowiązujących w miejscu przebywania Uczestnika oraz podporządkowania się poleceniom pilota, animatora lub innego przedstawiciela CT Arbruka w celu właściwego przeprowadzenia imprezy.
 4. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub osoby pozostające pod jego opieką szkody i zobowiązany jest do pokrycia związanych ze szkodą kosztów.
 5. W przypadku rażącego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku, a w szczególności przebywania w kajaku pod wpływem alkoholu, nie podporządkowywaniu się poleceniom przewodnika, stwarzania zagrożenia dla siebie, innych Uczestników, CT Arbruka może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zwrotu pobranej kwoty. W takim wypadku osoba pełnoletnia opuszcza imprezę niezwłocznie, natomiast w przypadku osoby niepełnoletniej zostaje powiadomiony jej prawny opiekun.


VII. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku sprzedaży imprezy przez Agenta lub Przedstawiciela CT Arbruka obowiązują powyższe Warunki Uczestnictwa.
 2. Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo sąd.
 3. W sprawach nie uregulowanych treścią niniejszych Warunków Uczestnictwa, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.